Vindkraftsfonden

Nu finns i Kalax en vindkraftsfond där du kan söka bidrag till olika projekt eller aktiviteter som främjar miljön, idrott, kultur, ungdomsverksamhet eller höjer attraktiviteten att bo i byn.

Stadgar för Kalax vidkraftsfond

§ 1
Syftet med fonden, vars kapital består av den årliga inbetalningen från Kalax Vindkraft Ab/Oy, den sk vindbonusen, att idka välgörenhet i närsamhället genom att utdela stipendier, bidrag och priser. Närmare beskrivning av utdelningskriterier finns i bilaga 1.

§ 2
Medel delas ut med ansökningar som grund. Kommittén kan även på egen initiativ besluta om utdelningar. Läs mer ->

§ 3
Ansökningarna får vara fritt formulerade och helst i elektronisk form (med e-post). Ansökningar skall riktas till någon av kommittémedlemmarna och skall vara kommittén till handla den 15 maj årligen. Innan utgången av maj månad skall kommittén på ett möte behandla inkomna ansökningar. Ansökningar efter detta datum överförs automatiskt till följande år. Kommittén kan dock enligt noga övervägande godkänna sådana ansökningar under det pågående året om medel finns.

Bilaga 1
VINDBONUS
Kalax vindkraft Ab/Oy tillhandhåller en vindbonus i enlighet arrendeavtalen mellan avtalsparterna Kalax Vindkraft Ab/Oy och arrendatorena. Syftet med vindbonus är att göra det mer attraktiv att bo, arbeta och besöka byarna runt vindkraftparken. Aktiviteterna som stöds genom vindbonus ska uppfattas som socialt och/eller miljömässigt hållbara.
Den del som kommer Kalax till del tillfaller Kalax vindkraftsfond som upprätthållas av Kalax Samfälligheter.
Enligt arrendekontrakten: Pengar som delats ut skall tillfalla välgörenhet i närsamhället såsom stipendier, bidrag och priser. Närsamhället avser Kalax by.
Olika projekt eller aktiviteter inom byn kan ges stöd om de främjar miljön, idrott, kultur, ungdomsverksamhet eller höjer attraktiviteten att bo i byn.
Arrangörer får vara privata grupper då syftet är att alla kalaxbor får delta eller många har nytta av en investering eller aktivitet. Vid vissa projekt kan förutsättas att det finns andra finansiärer med så att vindkraftsfondens andel inte överskrider en viss procent.
Stipendier eller bidrag till personer begränsas till barn upp till och med lågstadieåldern. Om pengar eller en vara ges skall alla barn i samma åldersklass bli delaktiga. I övrigt ges inte bidrag till privata grupper eller personer.
Medel från vindbonuset ska inte ges till landsomfattande välgörenhetsfonder eller företag utan lokal förankring, inte heller till aktiviteter som normalt faller under kommunernas ansvar. Vindbonus ska inte ersätta eller minska kommunens normala åtagande, som finanseras via skatt eller andra allmänna anslag.
Medel från vindbonus ska inte ges till politisk verksamhet, religiöst verksamhet, radikala grupper eller liknande, oetiska grupper eller aktiviteter, aktiviteter som riskerar att skada miljön eller hota säkerheten, myndigheter eller arbetsorganisationer.

Ansökningar:
henrik.backa(at)agrolink.fi

Henrik Backa 040 5929500 ordförande
Lars Granlund 045 8789288 vice ordförande
Maria Sundlin 040 5488446
Anne-Maj Jerkku 050 3242791
Mikael Ingström 040 5865512