1700-talet

1700-talet

Om nu 1600-talet hade haft svåra perioder för befolkningen i Kalax och hela Närpes socken så var inträdet i 1700-talet inte bättre. År 1700 på våren utbröt det s.k. stora nordiska kriget, bekant i Finland mest under namnet den den stora ofreden. 1702 fick Närpes de första känningarna av kriget när män i socknen togs ut i krigstjänst. Senare när ryssarna kom och plundrade stora delar av socknen och tog fångar så flydde många med skutor och fälbåtar till Sverige.

1723, 1731 och 1740 var svåra nödår i socknen och Kalax och flera dåliga år drogs man med däremellan.  Krig och nödår var folkets liv under 1700-talet ända in till 1800-talets början.

Före storskiftningen så ägdes allt av byn och var och en kunde hugga åt sig stock och virke och ved var man ville. 

Kalax bys marker revades åren 1756—1757 och befunnes ägoskiftena då ”sammanblandade uti en ganska obeqväm oredighet medelst små sönderstyckade tegar och täppor både uti åker och äng”. Endast Mattfolk hemman hade genom överenskommelse fått åkern i ett skifte.

Skogen uppvisade förut en vacker tillgång på talltimmer och furuskog; men nu tämligen medtagen, delvis till ”skutvärk och plankor”. Björkskogen mycket utödd till kastved, som sålts eller med egna fartyg förts till Stockholm. Tillgång på god granskog fanns dock ännu inom byn samt al till brännved. Tjärtillverkning och svedjande idkades icke mer.

Mulbetet gott både på fastlandet och holmarna, till vilka kalvar, får och hästar sommartid fördes.

Åkern utgjorde 98 tunnland 22 kappland.

Ängen utgjorde 992 tunnland 25 3/4 kappland.

Soldatägorna utgjorde

Åker 2 tunnland 8 9/16 kappland

Äng 14 tunnland 20 kappland

I Kalax fanns 2 soldattorp vid denna tid.

Storskifte vidtog år 1773

Orsaken till att man vet mera om hur många hemman som fanns i byn, hur mycket mark som odlades och fanns för bete och hur det var med skogen och vilka affärer som bedrevs så har att göra med att kungen hade skärpt beskattningen för folket och kyrkan redan på 1600-talet. Skattebördan kändes för många orimligt stor.

När sedan storskiftningen ägde rum i Närpes bygden så var Kalax den enda byn där ingen utflyttning av hemman skedde. Orsaken var den att de boende i Kalax var redan utspridda.

En bild från 1930-talet, som visar att Kalax by alltid varit utspridd och man har bott på backarna/åsarna väster i byn och öster i byn och söderut och norrut.

En bild hur det ser ut idag som visar att Kalax by är väldigt utspridd.

(K. I. Nordlund Blad ur Närpes historia II)